วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

 

ข่าวสาร :

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และนายกนกพล ไหมอ่อน ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

>> บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

>> บทที่ 2 ภูมิศาสตร์กายภาพ

>> บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

>> บทที่ 4 สถานการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและของโลก

>> บทที่ 5 วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

>> บทที่ 6 บทบาทองค์การต่างๆที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

>> บทที่ 7 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาไทย

 

>> เรื่อง : สังคมไทย

>> เรื่อง : มนุษย์และสังคม โครงสร้างทางสังคม สถาบันทางสังคม

>> เรื่อง : กฎหมาย

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ณ เมืองตเวียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates