วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

ข่าวสาร :

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30103 หน้าที่พลเมือง (ม.6)

- มนุษย์และสังคม โครงสร้างทางสังคม สถาบันทางสังคม

- การจัดระเบียบทางสังคม

- สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และปัญหาสังคม

 

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์ (ม.5)

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บทที่ 2 ภูมิศาสตร์กายภาพ

บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

บทที่ 4 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและของโลก

บทที่ 5 วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 บทบาทองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาไทย

บทที่ 7 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาไทย

 

 

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ณ เมืองตเวียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates