วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

วิชา ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (ม.6)

บทที่ 1 ความหมายและการแบ่งช่วงเวลาของประวัิติฺศาสตร์สมัยใหม่

บทที่ 2 แนวคิดของบุคคลสำคัญ

บทที่ 3 สงครามตัวแทนในเอเชีย 3.1 สงครามเกาหลี 3.2 สงครามเวียดนาม 3.3 กรณีเขมรแดง

3.5 แนวคิดในการแก้ปัญหาทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

3.5.1 จีน แนวคิดเหมา เจ๋อตง และเติงเสี่ยวผิง

3.5.2 จีนคอมมิวนิสต์หลังสงครามเย็น สมัยเปิดประเทศ :แนวคิดของเติ้ง เสียวผิง

3.5.3 การประท้วงในฮ่องกง

3.6 สหภาพโซเวียต

3.7 ความขัดแย้งในเชชเนีย

3.8 วิกฤตการณ์การเมืองยูเครนกับรัสเซีย-ไครเมีย

บทที่ 4 ความขัดแย้งในยูโกสลาเวีย

4.2  ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุุ่มประเทศอาหรับ

4.4 ความขัดแย้งในอัฟกานิสถาน

4.5 บทบาทกลุ่มก่อการร้ายอิสลาม

4.6 อาหรับสปิง

4.7 ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 4.7.1 ประเทศเมียนม่า
- 4.7.2 ปัญหาชนกลุ่มน้อยยะไข่

บทที่ 6 ความร่วมมือทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศในภูมิภาคอาเชียน  การค้าเสรี  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

บทที่ 7 เทคโนโลยีกับมนุษย

บทที่ 8 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชากร

 

 

ดาวน์โหลดป้ายสำหรับจัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ครับ

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates