วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

ข่าวสาร :

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบการเรียนวิชา ส30105 เศรษฐศาสตร์  (ม.5)

บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

บทที่ 2 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและปัญหาพื้นฐาน

บทที่ 3 เรื่อง อุปสงค์ อุปทานและราคาดุลยภาพ

บทที่ 4 เรื่อง การผลิต

บทที่ 5 เรื่อง การวางแผนการผลิต

บทที่ 6 เรื่อง มาตรการทางด้านการค้า

 

เอกสารประกอบการเรียนวิชา ส30108 ประวัติศษสตร์ไทย 2 (ม.5)

บทที่ 1 พัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี

 

 

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ณ เมืองตเวียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates