วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

ข่าวสาร : สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ณ เมืองตเวียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30105 เศษรฐศาสตร์ (ม.5)

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจและปัญหาพื้นฐาน

บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ

บทที่ 4 การผลิต

บทที่ 5 การวางแผนการผลิต

บทที่ 6 การบริโภค

 

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 1 (ม.5)

บทที่ 1 พัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ณ เมืองตเวียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates