Curriculum Structure and Course Syllabi

 

 

รายวิชาด้าน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส30101 ศาสนศึกษา.................................................................. / 0.5 หน่วยกิต

ส30102 คุณธรรมเพื่อชีวิต............................................................ / 0.5 หน่วยกิต

ส30103 หน้าที่พลเมือง............................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ส30104 ภูมิศาสตร์.................................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ส30105 เศรษฐศาสตร์............................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ส30106 ประวัติศาสตร์โลก.......................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ส30107 ประวัติศาสตร์ไทย 1....................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 2....................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 3....................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ส30110 ทักษะชีวิต.................................................................. / 0.5 หน่วยกิต

 

รายวิชาด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ศ30101 สังคีตนิยม................................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ศ30102 ทัศนศิลป์.................................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ศ30103 ศิลปะเปรียบเทียบ......................................................... / 0.5 หน่วยกิต

ศ30104 ดนตรีปฏิบัติ................................................................. / 0.5 หน่วยกิต

ศ30105 สุนทรียศาสตร์กับการดำรงชีวิต........................................... / 0.5 หน่วยกิต

ศ30106 สุทรียนาฏศิลป์ไทย........................................................ / 0.5 หน่วยกิต

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ นักเรียนควรมีความเข้าใจและความสามารถ ดังต่อไปนี้

1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุ หลักการออกแบบในการสื่อความหมาย สามารถอธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิควิธีการใช้วัสดุอุกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการการแสดงออกของศิลปินไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในงานสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมด้วยภาพล้อหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ด้วยหลักทฤษฏีวิจารณ์ศิลปะ วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก เข้าใจอิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสังคม

2.รู้และเข้าใจรุปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจำแนกรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ มีทักษะในการเล่นดนตรีแบบเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม เข้าใจบทบาทของดนตรีที่สะท้อนแนวคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี สามารถนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้

3.มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการแสดง และสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวัน และนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ สามารถเปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆและเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

 

 


 

© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates