วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

 

ข่าวสาร :

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และนายกนกพล ไหมอ่อน ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับเศรษฐศาสตร์

บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจและปัญหาพื้นฐาน

บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ

บทที่ 4 การผลิต

บทที่ 5 การวางแผนการผลิต

บทที่ 6 มาตรการทางด้านการค้า

บทที่ 7 ระบบสหการณ์

บทที่ 8 การพัฒนาสู่ความพอเพียง

บทที่ 9 เศรษฐกิจภาครัฐบาล นโยบายครอบครัว

บทที่ 10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

บทที่ 11 การรวมกลุ่มทางศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

 

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม “พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC และ Adobe Illustrator สำหรับออกแบบสื่อการเรียนการสอน”

>> Adobe Photoshop CC สำหรับออกแบบสื่อการเรียนการสอน

>>> Adobe Photoshop CC การออกแบบ poster สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

>> Adobe Illustrator สำหรับออกแบบสื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ณ เมืองตเวียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates